Dve percentá z dane na Pravda.sk

Pocitadlo.sk

V školskom roku 2016/2017 navštevuje našu základnú školu 61 žiakov. Starostlivosť o nich, ako aj o chod celého zariadenia zabezpečuje kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Len vďaka ich vzájomnej spolupráci, tolerancii a ochote pri plnení pracovných úloh je možné vytvoriť deťom také podmienky, aby čo najmenej pociťovali odlúčenie od rodiny.

 

Vedúci zamestnanci školy:

 

     Mgr. Jana Kupková- riaditeľka školy 
             Renata Solárová - zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu

             Oľga Kucháriková -- vedúca vychovávateľka

PaedDr. Bibiána Novakovová- vedúca zdrojového CŠPP

      Ing. Eva Valachová- vedúca hospodársko-ekonomického útvaru

        Bc. Emília Pristašová- vedúca školskej jedálne
 

Triedy:

Prípravná A:          Mgr. Jana Maláková

Prípravná B:          Mgr. Jana Maláková

I. A                        Mgr. Eva Buchelová

I. B                  PaedDr. Marta Magdinová

II. A:                PaedDr. Zdena Pšenková

III. A:                     Mgr. Eva Grňová

IV. A:                     Mgr. Rastislav Trebichalský

IV. B:                      Mgr. Janka Košťálová

 

 

Asistent učiteľa:          Jana Filová

            


Výchovné skupiny:


V popoludňajších hodinách sú deti rozdelené do výchovných skupín, ktoré majú svoje kmeňové vychovávateľky Tie sa s nimi učia, hrajú, ale i súťažia a zabávajú.

1. výchovná skupina:             Oľga Kucháriková

2. výchovná skupina:     Mgr. Erika Hrebíčková

3. výchovná skupina              Marcela Kuzmiaková

4. výchovná skupina:             Mária Matušíková

 


 

Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť denne dochádzajúcich žiakov v ranných hodinách,   výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozvoj reči žiakov počas vyučovacích hodín predmetu ILI,  prípravu  na vyučovanie, voľnočasové a záujmové aktivity denne dochádzajúcich žiakov v mimovyučovacom čase.  V tomto školskom roku máme tri oddelenia Školského klubu detí. Činnosť Školského klubu detí zabezpečujú vychovávateľky: Mgr. Jana Plášeková, Bc. Jana Vidová a Eva Drengubiaková.  Bc. Jana Vidová a Eva Drengubiaková  sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD venujú v dopoludňajších hodinách v rámci predmetu Individuálna logopedická intervencia  aj rozvoju reči žiakov podľa pokynov triedneho logopéda.
 

Starostlivosť o deti počas noci  zabezpečujú pomocní vychovávatelia:

 

Miroslav Kopecký

Ľudmila Mačasová

Beáta Valovčiaková

Marta Darmová