Dve percentá z dane na Pravda.sk

Pocitadlo.sk

Zameranie školy

kopie---brezolupy-skvp

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (do 1.9.2008 ZŠI pre nehovoriacich) bola zriadená z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj detí s narušeným vývinom reči, ktoré nemajú vytvorené v bežnej ZŠ. Škola má  prípravný až štvrtý ročník. Vyučuje sa v triedach s počtom 4 - 8 žiakov, čo umožňuje venovať sa im individuálne. Výuka prebieha podľa učebných osnov bežnej základnej školy s akceptovaním danej rečovej poruchy. Obsah učiva v prípravnom ročníku je zameraný na rozvoj matematických predstáv, priestorovej orientácie, hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímania, taktilno-kinestetického vnímania ako aj na rozvoj komunikačných schopností, . Súčasťou učebných plánov všetkých ročníkov je vyučovací predmet Individuálna logopedická intervencia (ILI), ktorý vyučujú špeciálni pedagógovia- logopédi. Tým je pre žiakov zabezpečená denná logopedická starostlivosť. V rámci ILI žiaci prípravného ročníka tiež absolvujú Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina, ktorý umožňuje dieťaťu zvládnuť pomerne náročnú fonematickú analýzu slova, čím sa vytvoria rozhodujúce predpoklady osvojenia si čítania a písaniaNaša škola je vhodná predovšetkým pre deti s narušeným vývinom reči s diagnózou vývinová dysfázia, pre deti s ťažkou dysláliou, ale aj inými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti.

Podmienky pre prijatie dieťaťa sú nasledovné:
- veková hranica 6.rokov
- odporučenie logopéda
- odporučenie psychológa
- žiadosť rodiča

Pred zaradením sa dieťa zúčastní špeciálno-pedagogickej diagnostiky, ktorou sa zistí úroveň jeho grafomotorických zručností, rozumových schopností a reči. O jeho zaradení rozhodne prijímacia komisia.

Súčasťou školy je i Špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku a Zdrojové centrum špeciálno-pedagogického poradenstva